Nhảy tới nội dung

Release notes: V1.1.0

What's new?

  • [PTB-1150] Simplamo Web - Activity Timeline: View được trang feeds
  • [PTB-1123] Simplamo Web - Tương tác được với Activity Timeline (Comment, Edit, ...)
  • [PTB-1122] Simplamo - View Activity Timeline của User
  • [PTB-1143] Simplamo Website: V/TO - Xem lại lịch sử chỉnh sửa
  • [PTB-1142] Simplamo Website: Improve - Display number badge
  • [PTB-1110] Simplamo Web: Scorecard Advance - Cho phép tạo điều kiện cho từng khoảng thời gian
  • [PTB-1191] Simplamo - Search Web: Improve UX
  • [PTB-1170] Simplamo - Process: Improve UI/UX
  • [PTB-1146] Simplamo - Rock - Converstation: Improve việc lưu trữ và lấy số liệu để đánh giá Quý, Năm